Microtex Microtex

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ... Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2023.

(dále jen „VOP“) dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) společnosti microtex a.s.

IČO: 26221179, DIČ: CZ26221179 se sídlem Na potůčku 107, Lomnice 679 23 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3353 (dále jen „Prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese https://www.microtex.cz (dále jen „Webový portál“).

1.2. Kupující je (I) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), (II) osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“). Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

1.3. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávající Zboží dle Kupní smlouvy dodává Kupujícímu sám nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.

1.4. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

1.5. Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád Prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“) a zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady OOU“) přístupné na Webovém portálu. Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito VOP, Reklamačním řádem a Zásadami OOU řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

1.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.7. Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

1.8. Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto VOP mají před zněním těchto VOP přednost.

II. Kupní smlouva

2.1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží nebo se Kupující zavazuje, že Zboží převezme nebo užije a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).

2.2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, pokud:

a) se již Zboží nevyrábí,

b) se již Zboží nedodává,

c) se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží,

se u Zboží na Webovém portálu zobrazuje zjevně mylná Kupní cena, nebo bylo Zboží označeno jako „Momentálně nedostupné“ a toto Zboží není možné dodat ani nahradit jiným Zbožím nebo pokud se Kupní cena Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Kupní smlouvy zvýšenou Kupní cenu nepřijal. V případě, že Kupující zaplatil část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

III. Nabídka zboží                                                                                                          

3.1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Nabídka“) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ.                                   

3.2. Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožňuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.

IV. Objednávka Zboží

4.1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zboží Kupujícím Prodávajícímu (dále jen „Objednávka“) a přijetím Objednávky Prodávajícím. Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou. Před podáním Objednávky musí být při použití elektronických prostředků Spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.

4.2. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

4.3. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva Prodávajícím uložena za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění dalších zákonných povinností Prodávajícího. Stav vyřízení Objednávky je přístupný Kupujícímu prostřednictvím Webového portálu. Objednávku lze podat a Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích na základě dohody Smluvních stran.

V. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Celkové Kupní ceny Zboží a Služeb jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha Zboží nebo Služby neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu.

5.2. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání Zboží. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí.

5.3. V případě, že Kupující zvolí kombinaci osobního vyzvednutí Zboží v provozovně Prodávajícího a úhrady Kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající v okamžiku vyzvednutí Zboží Kupujícím oprávněn ověřit totožnost Kupujícího dle dokladu totožnosti.

VI. Dodání Zboží

6.1. Podávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží.                                                                                                                        

6.2. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující věc v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši a to pokud bude chtít zákazník znovu zásilku odeslat, kterou nevyzvedl, bude mu účtováno poštovné ve výši 135,- Kč (metráž), popř. 90,- Kč (vzorky).

VII. Jakost při převzetí

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

c) je dodáno s pokyny k použití.                                                                                                     

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž je zboží tohoto druhu určeno, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej Prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku, které Prodávající Kupujícímu. Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.                                                                                                                                             

7.3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.                                                                                                                                  

7.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou instalací, která byla podle Kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.                                           

VIII. Záruka za jakost                                                                                                           

8.1. Pro účely těchto VOP se za:

a) rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní (dále jen Rozbalené zboží“);

b) již použité Zboží považuje takové Zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání (dále jen „Použité zboží“).

8.2. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku, že si Zboží po dobu uvedenou v záruce uchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost (dále jen „Záruka“), a to:

a) Podnikateli v délce dvanácti měsíců od převzetí jakéhokoliv Zboží,

b) Spotřebiteli v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží a Rozbaleného zboží, v délce dvaceti jedna měsíců od převzetí Zánovního zboží a v délce jednoho roku od převzetí Použitého zboží.

8.3. Kupující má ze Záruky právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na opravu Zboží. Prodávající rovněž může v případě konkrétního Zboží určit, že Kupující má nárok na vrácení Kupní ceny, nebo poskytnutí služby v souvislosti se Zbožím.

8.4. Prodávající vydá Kupujícímu nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (dále jen „Záruční list“) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat:

a) údaj, že má Kupující ze zákona právo vůči Prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a

b) označení Zboží, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. V případě, že Prodávající Kupujícímu nevystaví Záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad - faktura.

8.5. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde-li v rámci uplatnění Záruky k výměně Zboží, pokračuje původní záruční doba.                                                        

8.6. Má-li Zboží uvést do provozu třetí osoba odlišná od Prodávajícího, počíná záruční doba běžet až ode dne uvedení Zboží do provozu. Počátek záruční doby se odsouvá pouze v případě, že Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k uvedení Zboží do provozu potřebnou součinnost.

8.7. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že v případě poskytnutí prodloužené Záruky ze strany poskytovatele prodloužené Záruky nemusí být v případě Rozbaleného zboží, Zánovního zboží a Použitého zboží možné prodlouženou Záruku u poskytovatele prodloužené Záruky registrovat a uplatnit, a to z důvodu vyčerpání registrace k prodloužené Záruce předchozím Kupujícím. Kupující nákupem Rozbaleného zboží, Zánovního zboží, nebo Použitého zboží souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto odstavci.

IX. Práva z vadného plnění                                                                                          

9.1. Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u Použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

9.2. Smluvní strany tímto sjednávají, že při koupi Zánovního zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na dvacet jedna měsíců. Smluvní strany dále sjednávají, že při koupi Použitého zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na jeden rok. Smluvní strany tímto potvrzují, že doba pro vytknutí vady u Rozbaleného zboží činí dva roky od převzetí Rozbaleného zboží.

9.3. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.                                                         

9.4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady.                                                         

9.5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:      

a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,                                                              

b) se vada projeví opakovaně,                                                                                                        

c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo                                                                  

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.                                   

9.6. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.                                                    

9.7. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

9.8. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část.

X. Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy                                                   

10.1. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.                                                            

10.2. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře Prodávajícího, který tvoří přílohu těchto VOP, na poštovní adresu sídla nebo provozovny Prodávajícího nebo na elektronikou adresu Prodávajícího expedice@microtex.cz                                                                                                                           

10.3. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Prodávající nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

10.4. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

10.5. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:

a) o dodávce Zboží, jejichž Kupní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,

b) o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

c) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

10.6. Kupující nese náklady spojené s vrácením Zboží zakoupeného v provozovně Prodávajícího. Byla-li Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím Prostředku komunikace na dálku nese Kupující náklady na vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

XI. Zjednání nápravy

11.1. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto VOP:

a) odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebo

b) požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti Nekalé obchodní praktiky.

11.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět Kupní smlouvy, povahu a závažnost Nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Prodávající přijímá reklamace v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy expedice@microtex.cz. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí.

12.2. V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

12.3. Živnostenskou kontrolu Prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn podat k výše uvedeným orgánům, případně k jiným příslušným orgánům státní správy, stížnost.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2023.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě MICROTEX a.s.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (faktury), kdy na jedné straně je společnost Microtex a.s., IČ 26221179, DIČ CZ26221179, se sídlem Na Potůčku 107, 679 23 Lomnice, a na straně druhé je kupující. VOP jsou platné od 1.1.2017.

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP, že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1. Objednávka

Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s Reklamačním řádem Microtex a.s.. Pokud si kupující svou objednávku rozmyslí, je důležité, co nejrychleji kontaktovat pracovníky e-shopu o stornu, popř. úpravě objednávky buď telefonicky, nebo emailem.
Zboží dodáváme pouze na území České republiky.

2. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky. Ceny jsou konečné včetně DPH.

3. Způsob dodání zboží

Zboží odesíláme do 3 pracovních dnů po obdržení závazné objednávky. Při platbě předem na účet bude zboží odesláno po obdržení úhrady. Zásilka je zasílána prostřednictvím společnosti GLS Czech Republic s.r.o.. Zboží bude doručeno na  dodací adresu uvedenou v objednávce.
V případě, že vybrané zboží nebude na skladě, Vás bude kontaktovat naše pracovnice a domluví s Vámi výměnu za jiný druh zboží, popř. storno daného zboží.

4. Převzetí zboží

Kupující při převzetí zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost obalu. Pokud se objeví poškození obalu, sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky. Kupující by měl po převzetí zásilky zkontrolovat správnost dodaného (objednaného) zboží dle přiložené faktury a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky nebo emailem) informovat pracovníky e-shopu.

Pokud bude chtít zákazník znovu poslat zásilku, kterou si NEVYZVEDNUL, bude mu účtováno poštovné ve výši 135,- Kč (metráž), popř. 90,- Kč (vzorky).

5. Možnosti dopravy

ČESKÁ REPUBLIKA - GLS Czech Republic s.r.o.
metráž: 135 Kč vč. DPH za 1 roli do 50 m
vzorky:   90 Kč vč. DPH za zaslání vzorků

6. Platební podmínky

  1. Dobírka – hotově při převzetí zboží pracovníkovi přepravní služby. Platba kartou není možná.
  2. Předem na účet - při způsobu platby – BANKOVNÍM PŘEVODEM, proveďte platbu až na základě našeho vyjádření, zda je zboží skladem.

Pokyny k platbě:

  • Č.účtu:  34606641/0100
  • Banka:  Komerční banka Tišnov
  • Částka pro příkaz:  celková cena objednávky včetně dopravného
  • Variabilní symbol:  číslo objednávky
  • Konstantní symbol:  0008

Objednané zboží bude vyexpedováno po připsání platby na výše uvedený účet.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 90 dnů od převzetí zboží.
Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu a bez známek užívání. Zároveň musí být přiložena okopírovaná faktura a na ní uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Na vrácení peněz má prodávající 14 dnů od doručení zásilky.
Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží. Poštovné při vrácení zboží si hradí kupující sám.

Zboží, které vracíte zpět  nezasílejte na dobírku . Takto došlá zásilka nebude přijata.
Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet.

8. Reklamace

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky (poškození obalu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.
Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku, má kupující právo na reklamaci.
Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní. V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.
Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

9. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popř. neustále mění své požadavky aniž by zásilku převzal.
Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce.

10. Závěrečná ustanovení

Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v den odeslání. Souhlasí i s cenou platnou v den odeslání, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Informace o zpracování osobních údajů